Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.07.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА
02.04.2019
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още ... ]

Обяви за работа

                                         РАЙОНЕН СЪД - ЕЛЕНА
На основание Заповед № 151/11.10.2018 год.,  на Административния ръководител – председател на Районен съд – Елена
 

                                                    ОБЯВЯВА
                                      КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
                                      “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

Кратко описание на длъжността: Комплектова образуваните първоинстанционни дела, прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя ги за доклад, изпълнява указанията на съдията докладчик по делото, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата, прави справки по делата, изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и административния секретар.

Изисквания за кандидатите, съгласно нормативните актове:
- образование – средно;
- компютърна грамотност;
- отлични практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми;
- отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация;
- познания по общи деловодни техники;
- познаване на съдебната документация и значението й за съдебната система;
- лоялно отношение към работодателя;
- способност за вежливо, търпеливо, любезно и коректно отношение към граждани и колеги;
- организационни умения и работа в екип;
- комуникативност;
- инициативност;
- отговорност;
- специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на съда – машинопис.
 
Начин на провеждане на конкурса – на три етапа:
I етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до следващ етап;
II етап –
1. решаване на писмен тест състоящ се от три части:  български език, компютърна грамотност и въпроси от длъжностната характеристика за длъжността "съдебен деловодител";
2. практически изпит по машинопис;
III етап – събеседване с кандидатите.

Оценяване на кандидатите: комплексно.

 Необходими документи:
1. Заявление /по образец – Приложение № 1/;
2. Подробна автобиография – тип СV /по образец – Приложение № 2/;
3. Мотивационно писмо;
4. Копие от лична карта със заверка от кандидата;
5. Копие от диплом за завършена образователна степен със заверка от кандидата;
6. Копие от удостоверение за компютърна грамотност със заверка от кандидата;
7. Свидетелство за съдимост;
8. Медицинско свидетелство за работа със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания;
9. Декларация от кандидата, по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ /по образец –Приложение № 3/;
10. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 340а, ал. 2 ЗСВ /по образец – Приложение № 4/
11. Ксерокопие от трудова/осигурителна книжка със заверка от кандидата.
12. Удостоверение за владеене на машинопис, както и други свидетелства, сертификати и документи, които удостоверяват притежавана квалификация и умения, относими към обявената за заемане длъжност.
/Забележка: Липсата на документи по т. 12 невъзпрепятства допускането на кандидата до участие в конкурса./
Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност. Образците на: заявлението, автобиографията и декларациите са публикувани на интернет страницата на съда.

Място за подаване на документите:
 Районен съд – Елена,
Адрес: гр. Елена, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2, „Административен секретар”.

Краен срок на подаване:   30   дни,   считано   от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с конкурса: 
- електронната страница на съда – http://www.rs-elena.org/ в раздел „Обяви и конкурси“ – „Обяви за работа“ 
- информационното табло на съда

Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността:
- 621,00 /Шестстотин двадесет и един/ лева.

Писменото заявление за участие в конкурса, както и приложенията следва да бъдат подавани от кандидатите лично, чрез пълномощник или по пощата на адрес: гр. Елена,   ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ № 2

 Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите при административния секретар на Районен съд – Елена, както и на интернет страницата на Районен съд – Елена.

 За допълнителна информация телефон: 06151/6243

Обявата е публикувана във вестник "БОРБА" бр. 198 от 19.10.2018 г. 

Краен срок за подаване на документи - 19 ноември 2018 г. включително. 

 

 

 Приложение № 1
 Приложение № 2
 Приложение № 3
 Приложение № 4
 Длъжностна характеристика за длъжността "съдебен деловодител"
 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Съдебен деловодител" в Районен съд - Елена
 Протокол за оценка и класиране на кандидатите за длъжността "Съдебен деловодител" в Районен съд - Елена

ОБЯВИ И КОНКУРСИ
Обяви за работа
Конкурси
Профил на купувача
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас