- .

01.08.2009. 31.08.2009.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 156/2009 ... ... : ...  07.08.2009., 15.08.2009.
 
2 No 165/2009 .417 . ... : ...  05.08.2009.
 
3 No 165/2009 .417 . ... : ...  05.08.2009.
 
4 No 166/2009 .410, .1 ,
  : ...  06.08.2009.
 
5 No 166/2009 .410, .1 ,
  : ...  06.08.2009.
 
6 No 167/2009 .410, .1 ,
  : ...  06.08.2009.
 
7 No 167/2009 .410, .1 ,
  : ...  06.08.2009.
 
8 No 168/2009 .410, .1 : ...  06.08.2009.
 
9 No 168/2009 .410, .1 : ...  06.08.2009.
 
10 No 169/2009 .410, .1 : ...  07.08.2009.
 
11 No 169/2009 .410, .1 : ...  07.08.2009.
 
12 No 170/2009 .410, .1 : ...  07.08.2009.
 
13 No 170/2009 .410, .1 : ...  07.08.2009.
 
14 No 171/2009 .410, .1 : ...  07.08.2009.
 
15 No 171/2009 .410, .1 : ...  07.08.2009.
 
16 No 172/2009 .410, .1 : ...  07.08.2009.
 
17 No 172/2009 .410, .1 : ...  07.08.2009.
 
18 No 173/2009 .410, .1 ... : ...  13.08.2009.
 
19 No 173/2009 .410, .1 ... : ...  13.08.2009.
 
20 No 174/2009 .410, .1 ... : ...  13.08.2009.
 
21 No 174/2009 .410, .1 ... : ...  13.08.2009.
 
22 No 176/2009 .417 ... : ...  13.08.2009.
 
23 No 176/2009 .417 ... : ...  13.08.2009.
 
24 No 177/2009 .417 ... : ...  13.08.2009.
 
25 No 178/2009 .417 - ... : ...  14.08.2009.
 
26 No 178/2009 .417 - ... : ...  14.08.2009.
 
27 No 179/2009 .417 - ... : ...  14.08.2009.
 
28 No 179/2009 .417 - ... : ...  14.08.2009.
 
29 No 180/2009 .417 1915 ... : ...  14.08.2009.
 
30 No 180/2009 .417 1915 ... : ...  14.08.2009.
 
31 No 181/2009 .417 1915 ... : ...  14.08.2009.
 
32 No 181/2009 .417 1915 ... : ...  14.08.2009.
 
33 No 182/2009 .417 1915 ... : ...  14.08.2009.
 
34 No 182/2009 .417 1915 ... : ...  14.08.2009.
 
35 No 183/2009 .410, .1 ... : ...  20.08.2009.
 
36 No 183/2009 .410, .1 ... : ...  20.08.2009.
 
37 No 184/2009 .410, .1 ... : ...  21.08.2009.
 
38 No 184/2009 .410, .1 ... : ...  21.08.2009.
 
39 No 185/2009 .417 . ... : ...  21.08.2009.
 
40 No 185/2009 .417 . ... : ...  21.08.2009.
 
41 No 186/2009 .417 . ... : ...  21.08.2009.
 
42 No 186/2009 .417 . ... : ...  21.08.2009.
 
43 No 192/2009 .30 ,
,
: ...  28.08.2009.
 
44 No 194/2009 ...,
...
  : ...  28.08.2009., 28.08.2009.
 
45 No 135/2009 ... : ...  05.08.2009.
 
46 No 155/2009 - .23, 25 27 ...   : ...  18.08.2009., 03.09.2009.
 
47 No 161/2009 . ... : ...  03.08.2009., 03.08.2009.
 
48 No 162/2009 - .223 . ...,
-
: ...  04.08.2009., 04.08.2009.
 
49 No 163/2009 - .223 . ...,
-
: ...  04.08.2009., 04.08.2009.
 
50 No 164/2009 . ... : ...  13.08.2009., 13.08.2009.